Skip to content

Com crear situacions d’aprenentatge per a les oposicions d’educació física?

11 de juny de 2024

Què són les situacions d’aprenentatge?

Per què adquireixen tanta importància a les oposicions?

Estructura de les situacions d’aprenentatge

  1. Identificació: Etapa, nivell i àrea de coneixement.
  2. Títol: Preferiblement en forma de pregunta, per anticipar el repte.
  3. Relació de competències específiques i criteris d’avaluació: Vinculats a la matèria o àmbit, amb un enfocament en un nombre reduït de criteris per a una programació d’aula raonable.
  4. Relació de coneixements bàsics: Seleccionats dels sabers bàsics de la matèria.
  5. Context: Un o dos contexts en què se situa la situació.
  6. Activitats d’iniciació: Dinàmiques de presa de consciència del propòsit i coneixement previ del procediment d’avaluació.
  7. Instruccions i material: Previsió general del necessari per superar els reptes plantejats.
  8. Resum de la tasca: Descripció i planificació de la tasca o tasques que els alumnes han de dur a terme.
  9. Procediments de retroacció: Revisió i supervisió per part dels professors per afavorir l’autoregulació dels alumnes.
  10. Procediment d’avaluació final: Qualificació i transferència del coneixement.
Estructura de la Situació d’Aprenentatge
Part Descripció
Identificació Etapa, nivell i àrea de coneixement
Títol Preferiblement en forma de pregunta
Competències i criteris d’avaluació Relacionats amb la matèria o àmbit
Coneixements bàsics Seleccionats dels sabers bàsics de la matèria
Context Un o dos contexts màxim
Activitats d’iniciació Dinàmiques de presa de consciència del propòsit
Instruccions i material Previsió general del necessari
Resum de la tasca Descripció i planificació de la tasca
Procediments de retroacció Revisió i supervisió dels professors
Avaluació final Qualificació i transferència del coneixement

Preguntes freqüents

Què són exactament les situacions d’aprenentatge?

Les situacions d’aprenentatge són instruments de disseny curricular que integren tots els elements que formen part del procés d’ensenyament-aprenentatge competencial dins el currículum de les matèries i àmbits.

Com es relacionen les situacions d’aprenentatge amb les competències específiques?

Les situacions d’aprenentatge estan dissenyades per ajudar els alumnes a assolir les competències específiques definides per a cada matèria, mobilitzant diversos sabers i recursos per resoldre situacions complexes.

Quina importància té l’avaluació formativa en les situacions d’aprenentatge?

L’avaluació formativa és crucial ja que permet una retroacció contínua que ajuda els alumnes a autoregular el seu procés d’aprenentatge i assegurar que estan en el camí correcte per assolir els objectius establerts.

Com puc assegurar-me que les meves situacions d’aprenentatge són efectives?

Per assegurar l’efectivitat, és important seguir l’estructura establerta, definir clarament els objectius i criteris d’avaluació, i proporcionar oportunitats per a la retroacció i l’autoregulació dels alumnes.

Quins tipus d’activitats d’iniciació puc utilitzar en les meves situacions d’aprenentatge?

Les activitats d’iniciació poden incloure dinàmiques de grup, discussions inicials, jocs relacionats amb el tema, o qualsevol activitat que ajudi els alumnes a prendre consciència del propòsit i dels coneixements previs necessaris.

Com es pot integrar la retroacció en les situacions d’aprenentatge?

La retroacció es pot integrar mitjançant sessions de revisió, comentaris individualitzats, autoavaluacions, i l’ús de rúbriques que permetin als alumnes entendre les seves àrees de millora i els seus punts forts.

Conclusió

Font d’informació