Competència digital docent

El 12 de març de 2024 s’ha publicat al BOIB la “Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears” l’objectiu de la qual és el d’establir el procediment per acreditar i registrar la competència digital docent del personal en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Qui pot acreditar la competència digital docent?

 • Personal docent dels centres sontinguts amb fons públics dels ensenyaments no universitaris.
 • El personal docent adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitats.
 • Inspectors d’Educació de la Conselleria d’Educació i Universitats.
 • Les persones inscrites al Registre de Formació del Professorat no incloses en els 3 punts anteriors.

Com es pot acreditar la competència digital docent?

Es podrà acreditar mitjançant: formació, proves específiques, per titulació, per observació de l’acompliment i per validació d’evidències.

Quins nivells de competència digital segons el Marc de Referència de Competència Digital Docent (MRCDD)? Com puc acreditar cada nivell?

 • Nivell A1 i A2 (Acreditació per formació, per prova específica o per titulació).
 • Nivell B1 i B2 (Acreditació per formació, per prova específica o per observació de l’acompliment).
 • Nivell C1 i C2 (Acreditació per observació de l’acompliment o anàlisi i validació d’evidències).

Qui emet els certificats d’acreditació de la competència digital docent?

És la Direcció general de Personal Docent i Centres Concertats l’òrgan competent per expedir i registrar els certificats d’acreditació de la competència digital docent i de registrar i tractar les dades necessàries per poder expedir aquests certificats.

Quantes àrees composen cada nivell de competència digital segons el MRCDD?

Cada nivell del MRCDD consta de les sis àrees següents:

 • Àrea 1: Compromís professional.
 • Àrea 2: Continguts digitals.
 • Àrea 3: Ensenyament i aprenentatge.
 • Àrea 4: Avaluació i retroalimentació.
 • Àrea 5: Empoderament de l’alumnat.
 • Àrea 6: Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

Quantes àrees necessit acreditar per assolir un determinat nivell de competència digital?

Per obtenir un nivell de competència digital docent és necessari tenir acreditades les sis àrees, excepte per al nivell C2, en què cada àrea es pot acreditar individualment.

Puc acreditar un nivell determinat de competència digital sense tenir l’acreditació de l’anterior?

Sí, es pot aconseguir l’acreditació d’un nivell de competència digital docent, sense necessitat d’haver obtingut abans l’acreditació dels nivells inferiors.

Deja un comentario